Home » Usposabljanja mladih na temo enakosti spolov

Usposabljanja mladih na temo enakosti spolov

Izteka se prvo leto projekta v Albaniji, ki je namenjen odpravljanju temeljnih vzrokov diskriminacije žensk. Ena izmed aktivnosti je usmerjena delu s skupino mladih iz Korce, Prrenjasa, Devolla in Pogradeca, starih med 20 in 25 let. Usposabljanje bodočih lokalnih vodij je bilo načrtovano v obliki štiridnevnega srečanja v Korci, zaradi ukrepov, povezanih s Covid-19, pa se je preselilo na splet, kjer so se delavnice odvijale med 7. oktobrom in 17. decembrom 2020.

Skladno s cilji projekta, so se srečanja sprva osredotočala na vzroke neenakomerne porazdelitve moči med ženskami in moškimi, torej na spolne stereotipe, norme in vrednote. Temu so sledili mehanizmi ohranjanja neravnovesja na ravni posameznika in družbe, naj si bodi z uporabo govora, psihičnega ali fizičnega nasilja ter institucionalne ureditve. Delavnice pa so se osredotočale tudi na posledice neenakosti med spoloma v zasebni in javni sferi. Na dogodkih so se nam pridružili različni gostje, in sicer veleposlanik Japelj s soprogo, njegova namestnica Radenković, predstavnica UN Women v Albaniji ter predstavnica lokalne samouprave v Korci.

Mladi so kot največji izziv prepoznali nasilje nad ženskami, ki se je še poglobilo v času karantene tekom prvega vala Covid-19. Večina izmed njih opaža znatne razlike med obravnavo deklet in dečkov v družinskem okolju, pri čemer so slednji v večji meri izvzeti iz gospodnijskih opravil, od deklet pa se pričakuje, da pomagajo materam, ki pogosto opravljajo glavnino zadolžitev. Kot razlog za tovrstno neravnovesje so predvsem dekleta navedle patriarhalno ureditev družbe. Mladi bodo na podlagi akcijskega načrta v prihodnjih dveh letih izvajali različne aktivnosti v štirih občinah, katerih cilj je ozavestiti predvsem mlade, a tudi širšo družbo glede pomena enakosti med spoloma.

Projekt sofinancira Ministrstvo RS za zunanje zadeve.

Oznake: