Pripombe na osnutek Uredbe o izvajanju Zakona o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči Republike Slovenije

10. aprila 2017 se je zaključila javna razprava o osnutku Uredbe o izvajanju Zakona o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči Republike Slovenije (ZMRSHP). FER je MZZ predložil pripombe na osnutek Uredbe.

Stališče NVRO o drugem osnutku Soglasja za razvoj

FER je pred neformalnim srečanjem Sveta EU za zunanje zadeve v formatu ministrov za razvojno sodelovanje, 16. marca 2017,  pripravil stališče o drugem osnutku Soglasja za razvoj . Drugi osnutek Soglasja je trdneje uvrščen v Agendo 2030, izhaja iz širše evropske vizije in priznava povezave z drugimi krovnimi dokumenti, kot je na primer Pariški sporazum o podnebnih spremembah. Viden je tudi napredek na področju skladnosti politik za razvoj (PCD), ki naj bi predstavljalo izhodiščno točko vseh politik EU. Pomembna je tudi vključitev nekaterih mehanizmov za preverjanje skladnosti delovanja EU. Enakost spolov je v dokumentu definirana kot ločen cilj in presečna tema. Zadovoljni smo tudi z referenco na spolno in reproduktivno zdravje in pravice, ki se mora ohraniti v dokumentu. Velik korak nazaj pa je izjemna neosredotočenost delovanja EU do leta 2030. V Soglasju so naštete številne resda pomembne teme in deklarativne namere k njihovi podpori, razpršenost pa je vedno večja, kar nedvomno ne prispeva k učinkovitem delovanju v partnerskih državah.  Dokument, ki vsebuje skoraj vse možne teme v okviru razvojnega sodelovanja, ne more predstavljati vizije EU. Zato smo NVRO v drugem stališču glede Soglasja za razvoj državno sekretarko pozvale, da se zavzame za večjo osredotočenost, ciljno naravnanost in jasno opredelitev vloge držav članic in institucij EU v razvojnem sodelovanju do leta 2030.

Stališče NVRO o osnutku Soglasja za razvoj

Slovenske nevladne razvojne in humanitarne organizacije (NVRO) smo državni sekretarki Darji Bavdaž Kuret, ki se je v formatu ministrice za razvojno sodelovanje udeležila srečanja 28. novembra 2016, posredovale naše poglede na nastajajoče strateške usmeritve. Menimo, da osnutek Soglasja za razvoj slabo odraža duh Agende 2030 za trajnostni razvoj. Slednja predstavlja nov način delovanja, osnutek Soglasja žal samo z retoriko sledi novi paradigmi, v svojem bistvu pa ohranja dinamiko donator-prejemnik. NVRO opažamo, da je z novo migrantsko realnostjo nastopilo novo obdobje, kjer je razvojno sodelovanje EU v službi njenih interesov glede migracij. S tem EU škoduje svojemu ugledu v mednarodni skupnosti in krši lastne temeljne vrednote. Predlagamo celovit pristop k migracijam in razvoju, ki temelji ne le na vračanju migrantov, temveč skladno z Vrhom v Valletti v duhu partnerstev spoštuje dostojanstvo vseh migrantov, naslavlja resnične prvotne vzroke za migracije in išče varne poti vstopa v EU.

Pripombe FER in CNVOS na predlog Zakona o razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči (ZMRSHP)

FER in CNVOS sta na osnutek ZMRSHP oblikovala skupne pripombe in predloge za nadaljnjo izboljšavo. Osredotočajo se predvsem na naslednje vidike delovanja:

 • sodelovanje in čim bolj zgodnje vključevanje vseh deležnikov razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči pri sprejemanju in izvajanju politik na teh področjih – ohranitev Strokovnega sveta za mednarodno razvojno sodelovanje kot posvetovalnega telesa ministra, kar lahko prispeva k trajnosti dialoga med ministrstvom in relevantnimi deležniki in tudi večji kvaliteti dela;
 • jasnejša določitev pravila o javnih pooblastilih in možnostih sklepanja neposrednih pogodb o financiranju;
 • omogočanje pridobitev statusa v javnem interesu vsem zasebnim neprofitnim izvajalcem; 
 • vzpostavitev tesnejšega sodelovanja med državo in nevladnimi organizacijami na temelju programskega financiranja.

FER je oblikoval tudi dodatne pripombe, ki se vsebinsko nanašajo na samo mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, in se osredotočajo predvsem na naslednje vsebine:

 • delitev med razvojnim sodelovanjem in humanitarno pomočjo, saj imata ločene cilje in načela;
 • vključitev globalnega učenja v ZMRSHP kot pomembnega vidika delovanja, ki spodbuja kritično, odprto in vključujoče razmišljanje;
 • zagotovitev večje mere osredotočenosti in skladnosti vseh proračunskih uporabnikov;
 • uvedbo programskega financiranja nevladnih organizacij, ob tem pa ohranitev letnega projektnega sodelovanja.

Vrh o množičnih selitvah migrantov in beguncev

19. septembra 2016 je v organizaciji Združenih narodov (ZN) potekal Vrh o množičnih selitvah migrantov in beguncev (Vrh), ki je v času, ko se soočamo z največjim gibanjem ljudi po drugi svetovni vojni, zelo pomemben. V Forumu za enakopraven razvoj – FER smo pripravili stališče na Vrh, ki smo ga uskladili z zainteresiranimi razvojnimi in humanitarnimi organizacijami (NVO) ter ga posredovali Ministrstvu za zunanje zadeve, Ministrstvu za notranje zadeve in Uradu predsednika Republike Slovenije. 

V stališču NVO smo pozvali Slovenijo, naj v pripravah na Vrh in na dogovore, ki mu bodo sledili in bodo pripeljali do sprejetja Globalnih dogovorov o migrantih in beguncih, v svoja stališča vključi naslednje elemente:

 1. spoštovanje pravic in dostojanstva vseh migrantov;
 2. oblikovanje odgovora na migrantsko realnost; 
 3. razvoj in migracije; 
 4. sprememba diskurza o migracijah.

Slovenske oblasti pozivamo, da aktivno spodbujajo iskanje rešitev, ki presegajo ozke interese in ob tem spoštuje vrednote, na katerih Slovenija temelji. Potrebno se je soočiti z migrantsko realnostjo in iskati rešitve za izzive, ki jih trenutni mednarodni standardi ne naslavljajo. Istočasno pa nove rešitve ne smejo zniževati obstoječih standardov in nove dokumente je potrebno smotrno umestiti v novo realnost (npr. Konvencija in Protokol kot mednarodno sprejete norme, katere kategorije migrantov bo naslavljal Globalni sporazum o migrantih, v katerem dokumentu bodo naslovljene rešitve za množične migracije in kam bodo umeščeni okoljski migranti). Med te rešitve sodijo tudi vključujoče politike, uspešna integracija, preusmeritev na pozitivne vidike migracij, spoštovanje človekovih pravic in mednarodnih zavez, naslavljanje pravih vzrokov za množične migracije, kot tudi druge rešitve, ki jih naslavljamo v dokumentu.

Prispevek NVRO na temo nove Resolucije o MRS do 2030

Ministrstvo za zunanje zadeve (MZZ) je FER pozvalo k oddaji prispevka na temo nove resolucije o mednarodnem razvojnem sodelovanju (MRS). Vodili smo usklajevalni proces z NVRO in nekaterimi drugimi akterji na področju MRS, pripravili osnutek stališča, ga nadgradili in 30. maja 2016 na MZZ poslali končno verzijo dokumenta Prispevek slovenskih nevladnih razvojnih in humanitarnih organizacij na temo nove resolucije o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije do leta 2030, ki vključuje predlog vsebinskih in geografskih prioritet MRS, vključno s humanitarno pomočjo in financiranjem za razvoj, predlog organiziranosti in financiranja ter druge predloge, ki smo jih skupaj prepoznali kot pomembne za razvoj področja MRS in HP.

Svetovni humanitarni vrh

Generalni sekretar Združenih narodov je sklical Svetovni humanitarni vrh, prvi te vrste, ki je potekal v Istanbulu od 23. do 24. maja 2016. Vrh je odziv na doslej največji porast v številu ljudi, ki so jih prizadeli konflikti in naravne nesreče, vključno z največjim številom razseljenih oseb po drugi svetovni vojni. Na vrhu so se zbrale vlade, donatorji, izvajalske organizacije, zasebni sektor in predstavniki prizadetega prebivalstva, ki bi se morali, kjer je to potrebno, zavezati k učinkovitejšemu sodelovanju pri izpolnjevanju skupnega cilja, tj. reševanje življenj in olajšanje trpljenja. 

Države so bile v okviru okroglih miz na visoki ravni pozvane, da podajo svoje zaveze glede izbranih tematik vrha ter na ta način prispevajo k naslovitvi humanitarnih izzivov. V Forumu za enakopraven razvoj – FER smo pripravili stališče na Svetovni humanitarni vrh, ga uskladili z NVO in ga 14. aprila 2016 poslali Ministrstvu za zunanje zadeve. 

Priporočila civilne družbe glede delovanja Slovenije na področju enakosti spolov v razvoju

priporočilih, ki smo jih posredovali ministrstvu za zunanje zadeve, smo identificirali naslednje splošne cilje:

 • Enakost spolov je več kot enakost pred zakonom, saj pomeni sprejemanje razlik med ženskami in moškimi in enako vrednotenje človeka ne glede na spol, torej tudi vzpostavitev politične, ekonomske in socialne enakosti ter odpravljanje diskriminacije na podlagi spola.
 • Trajnostni razvoj in odprava revščine sta možna le v primeru enakosti spolov.
 • Enakost spolov mora biti poseben cilj slovenskega razvojnega sodelovanja, istočasno pa je potrebno vidik spola vključiti v vse faze in dejavnosti slovenskega razvojnega sodelovanja.
 • Cilj sodelovanja in izmenjave dobrih praks med Slovenijo in partnerskimi državami je povečanje enakosti spolov in krepitev pravic žensk tako doma kot v državah v razvoju.

Stališče civilne družbe glede Zasedanja ministrov za zunanje zadeve Afrike in EU ob robu Generalne skupščine OZN in za 5. Vrh Afrika – EU

Forum za enakopraven razvoj, EnaBanda, Focus, Inštitut za afriške študije, Inštitut za strateške in aplikativne raziskave NOVUM, Slovenska filantropija in Voluntariat smo pripravili priporočila in jih posredovali ministrstvu za zunanje zadeve. MZZ smo pozvali, da v pripravah na Vrh posebno pozornost usmerja vprašanjem varnosti in migracij, ki ne smejo predstavljati srža medkontinentalnega srečanja, pravičnim in trajnostnim gospodarskim modelom, enakosti spolov ter partnerstvu, ki temelji na ljudeh. Pri uresničevanju slednjega pa pomembno vlogo igra civilna družba, zato morajo odločevalci na obeh kontinentih zagotoviti podporno okolje za njeno delovanje. S podobnim sporočilom smo se obrnili tudi na slovenske predstavnike v Evropskem parlamentu in jih pozval, da v okviru medparlamentarnih priprav zastopajo zgoraj omenjena stališča.

Prvotno stališče FER glede post-Cotonou

Pogajanja glede novega sporazuma med EU ter Afriko, Karibi in Pacifikom (post-Cotonou) v letu 2018 so ponudila priložnost za nov pristop k mednarodnem sodelovanju med EU in omenjenimi tremi regijami, ki bi presegal institucionaliziran in tradicionalni odnos med donatorico in prejemnicami pomoči in s tem sledil univerzalni paradigmi Agende 2030. FER je ministru za razvojno sodelovanju, Andreju Logarju, posredoval prvotne poglede na prihajajoča pogajanja. Med drugim smo izpostavili naslednje poudarke:

 • Uravnotežen in celovit pristop k migracijam, ki se ne bo osredotočal pretežno na upravljanje migracij. Predlagamo tudi vključitev koncepta mešanih migracij v bodoči sporazum, ki temelji na spoznanju, da ljudje migrirajo zaradi različnih in med seboj prepletenih razlogov.
 • Enakost spolov kot osnova za sodelovanje med EU in AKP, pri čemer mora novi sporazum prispevati k napredku v vseh štirih regijah.
 • Novi sporazum mora zagotoviti podporno okolje za delovanje civilne družbe. Slednji morajo biti priznane in primerno podprte vse njene vloge, naj si bodi partnerska, strokovna, nadzorna ali izvajalska.