Home » Projekti » Akcijski načrti za enakost spolov

Akcijski načrti za enakost spolov

Slovenija se je dolga leta uvrščala med države z razmeroma visoko stopnjo enakosti na večini področij družbenega življenja, a iz zadnjih rezultatih različnih indeksov enakosti spolov je razvidno, da nismo uspeli popolnoma odpraviti vrzeli med spoloma. Na nekaterih področjih so se razlike celo povečale. Neenakosti se kažejo predvsem v obliki trdovratne segregacije trga dela po spolu, obstoju in celo večanju plačne in pokojninske vrzeli med spoloma, naraščajoče razširjenosti nasilja nad ženskami in dekleti oziroma nasilja zaradi spola, v večji revščini zlasti starejših žensk, neenaki porazdelitvi skrbstvenih obveznosti med spoloma, neuravnoteženi zastopanosti spolov na številnih področjih, ter ne nazadnje v prisotnosti stereotipnih prepričanj, ki zavirajo razvoj potencialov. Program Obzorje Evropa je uvedel novo pravilo, ki določa, da morajo imeti javne institucije, ki se želijo prijaviti na razpise programa, sprejet načrt za enakost spolov. To pravilo je spodbudilo pripravo akcijskih načrtov za enakost spolov, kar je odlično in bi lahko pomenilo velik korak naprej na področju enakosti spolov, vendar je opaziti, da so akcijski načrti, ki so bili v zadnjih letih pripravljeni, narejeni zgolj zato, da obstajajo, in je iz več primerov obstoječih akcijskih načrtov razbrati, da v instituciji ni pravega razumevanja enakosti. Zato bi s tem projektom želeli izvesti celovit proces za sprejemanje kakovostnih akcijskih načrtov v občinah in drugih institucijah.

Pripravili bomo spletno stran in spletno usposabljanje o enakosti spolov, posebej o pripravi akcijskih načrtov za enakost spolov, ki bosta podpora zagovorniškemu procesu. Z Občino Škofja Loka bomo izvedli proces za pripravo akcijskega načrta za enakost spolov, ki bo služil kot vzorčni primer dobrega akcijskega načrta in celotnega procesa za pripravo. Poleg tega bomo spremljali akcijske načrte drugih občin in institucij ter za 5 obstoječih načrtov pripravili priporočila za spremembe, izboljšave, z namenom, da bodo zares vključevali vsa področja, ki vplivajo na enakost spolov in da bo razumevanje pravilno. V zaključnih mesecih projekta in tudi po zaključku bomo z občinami in drugimi vključenimi inštitucijami sodelovali pri realizaciji ukrepov iz akcijskega načrta, jim pomagali pri udejanjanju v praksi ter pri povezovanju z NVO in drugimi organizacijami, ki delujejo na področju enakosti spolov in imajo interes v integraciji načela enakosti spolov.

Če želimo zares odpreti oči na področju enakosti spolov in se ne slepiti, da enakost pri nas že obstaja, moramo preprečiti površinsko naslavljanje tega področja v občinah in drugih institucijah ter z zagovorništvom in ozaveščanjem poskrbeti za kakovostne, praktično naravnane, uresničljive in vključujoče ukrepe v akcijskih načrtih, ki bodo zagotavljali integracijo načela enakosti spolov v ustrezne programe in aktivnosti v okviru pristojnosti posamezne institucije.

Vrednost projekta: 58.000 EUR
Trajanje projekta: september 2023 – februar 2025
Sofinancer projekta: Evropska unija (EACEA)

Novice o projektu