Home » Projekti » Na stičišču neenakosti / diskriminacij

Na stičišču neenakosti / diskriminacij

Projekt naslavlja velik manko zaznavanja in prepoznavanja stereotipov in norm s področja enakosti spolov, rase in etnične pripadnosti ter s tem povezanih presečnosti med mladimi, ki diskriminacijo le še poglobijo. Nezavedanje temeljnih razlogov za diskriminacijo pomeni tudi neprepoznavanje, obe fazi tvorita prvi in potreben korak, da lahko pride do ukrepanja širše v družbi in vključevanja ljudi z izkušnjo presečne diskriminacije. Prepoznavamo tako problem večkratne kot problem presečne diskriminacije, ki vključuje spol, raso, barvo kože in etnično pripadnost. Mladinske delavke_ci vidike diskriminacije občasno naslavljajo, vendar kot ločene vsebine, ne skupaj in kot povečevalno steklo diskriminacije. Mladinsko delo ima zaradi svojega poslanstva in poudarjenih vrednot pomembno vlogo pri podpori mladim, da se začnejo zavedati sil, ki vplivajo na njihova življenja, ter podpori za njihovo enakost in dostop do dostojnega življenja, v kar sodi tudi diskriminacija in boj proti presečni diskriminaciji. A v EU ni veliko pozornosti usmerjene mladinskemu delu in presečni diskriminaciji, raziskave pa tudi nakazujejo post-kolonialistični diskurz, ki težavo le še poglablja. Če ne zadostuje, da so se neenakosti znotraj EU v zadnjih letih povečevale, jih je pandemija Covid-19 na eni strani poglobila, na drugi pa razkrila. Družbena moč se je okrepila pri peščici posameznikov, medtem ko bo prihodnost vedno večjega dela marginaliziranega prebivalstva vedno bolj negotova. Presečnost kot analitični pristop omogoča osredotočenost na različne perspektive marginaliziranih ljudi, kot tudi na sisteme, ki vzpostavljajo diskriminacijo in neenakosti. Prav obravnava družbe kot heterogene skupine in posledično manko večplastnega pristopa pri sprejemanju ukrepov za zajezitev pandemije so pripeljali do povečanih neenakosti (višje brezposelnosti žensk, še posebej pripadnic najbolj ranljivih skupin, povečanega nasilja nad ženskami, zaprtje šol za otroke s posebnimi potrebami in s tem povečevanje njihovih stisk, večja smrtnost med prebivalci drugih etničnih in rasnih manjšin zaradi slabše socialno-ekonomske situacije itd.). Zato je nujno potrebno mladinskim delavcem_kam podati orodja, ki jim bodo omogočala zmožnost celovitega vpogleda in razumevanja v delovanje družbe in vseh oblik diskriminacije ter njihovih posledic. Sovražni govor in nesprejemanje drugačnosti sta med mladimi tako razširjena, da se pojavlja vsakodnevno in mladinski delavci_ke imajo zahtevno delo z naslavljanjem tega, tako da znamo delati z mladimi, ki so presečno diskriminirani, kot z mladimi, ki vplivajo na diskriminiranost.

Cilji

 • dvigniti kakovost mladinskega dela z naslavljanjem presečne diskriminacije in razvojem rahločutnega, odprtega in kritičnega odnosa, vezanega na vidike spola, rasizma, etnične pripadnosti in presečnosti teh kategorij,
 • okrepiti znanje in kompetence mladinskih delavk_cev na področju kritičnega učenja o navedenih temah,
 • podpreti mladinske organizacije pri vnašanju vidika spola, rase in etnične pripadnosti ter presečnosti teh vidikov v svoje dejavnosti,
 • povečati vključenost deležnikov v razprave.

Rezultati

 • nov model usposabljanja za mladinske delavke_ce na temo presečne diskriminacije – objavljeno, javno dostopno spletno usposabljanje s praktičnimi gradivi,
 • 21 usposobljenih mladinskih delavk_cev iz treh držav, udeleženih na mednarodnem usposabljanju,
 • mreža sodelujočih organizacij in mladinskih delavk_cev v sodelujočih državah za izmenjavo znanja, izkušenj in dobrih praks na področju mladinskega dela,
 • priporočila za odločevalce o obravnavanju in odpravi presečnih oblik diskriminacije.

Aktivnosti

Projekt bo spodbujal vključevanje in ozaveščal o raznolikosti. Vse aktivnosti bodo obravnavale diskriminacijo, z vidikom spola, rase in etnične pripadnosti ter presečnosti:

 • izvedba raziskave o presečni diskriminaciji, vključujoč spol, raso in etnično pripadnost,
 • razvoj in objava usposabljanja na temo presečne diskriminacije,
 • izvedba mešanega usposabljanja,
 • priprava priporočil za odločevalce in zagovorništvo,
 • obveščanje in razširjanje rezultatov za povečanje zavedanja o presečni diskriminaciji.

Vrednost projekta: 60.000 eur
Vodilni partner: FER
Sodelujoči partnerji: Zavod Global, Nosotras Onlus, Asociatia Pro Democratia
Trajanje projekta: september 2023 – oktober 2024
Sofinancer projekta: Erasmus+ KA210-YOU – Manjša partnerstva na področju mladine

 

Nov projekt o presečni diskriminaciji

Zakaj je potreben tovrsten projekt? Sodelujoče organizacije FER, Global, Nosotras Onlus in Acociatia Pro Democratia s projektom dopolnjujemo svoje dejavnosti, in sicer mentorstvo mladim in mladinskim …
Preberi več