TEKOČI PROJEKTI

AKCIJSKI NAČRTI ZA ENAKOST SPOLOV
Pripravili bomo spletno stran in spletno usposabljanje o enakosti spolov, posebej o pripravi akcijskih načrtov za enakost spolov, ki bosta podpora zagovorniškemu procesu. Z eno od slovenskih občin bomo izvedli proces za pripravo akcijskega načrta za enakost spolov, ki bo služil kot vzorčni primer dobrega akcijskega načrta in celotnega procesa za pripravo. Poleg tega bomo spremljali akcijske načrte drugih občin in institucij ter za 5 obstoječih načrtov pripravili priporočila za spremembe, izboljšave, z namenom, da bodo zares vključevali vsa področja, ki vplivajo na enakost spolov in da bo razumevanje pravilno. Z občinami in drugimi vključenimi inštitucijami bomo sodelovali pri realizaciji ukrepov iz akcijskega načrta, jim pomagali pri udejanjanju v praksi ter pri povezovanju z NVO in drugimi organizacijami, ki delujejo na področju enakosti spolov in imajo interes v integraciji načela enakosti spolov.

NA STIČIŠČU NEENAKOSTI / DISKRIMINACIJ
Projekt naslavlja velik manko zaznavanja in prepoznavanja stereotipov in norm s področja enakosti spolov, rase in etnične pripadnosti ter s tem povezanih presečnosti med mladimi, ki diskriminacijo le še poglobijo. Cilji projekta so: (i) dvigniti kakovost mladinskega dela z naslavljanjem presečne diskriminacije in razvojem rahločutnega, odprtega in kritičnega odnosa, vezanega na vidike spola, rasizma, etnične pripadnosti in presečnosti teh kategorij, (ii) okrepiti znanje in kompetence mladinskih delavk_cev na področju kritičnega učenja o navedenih temah, (iii) podpreti mladinske organizacije pri vnašanju vidika spola, rase in etnične pripadnosti ter presečnosti teh vidikov v svoje dejavnosti, (iv) povečati vključenost deležnikov v razprave.

VEČ HRANE IN MANJ NASILJA (UGANDA)
Cilj projekta je povečati odpornost na humanitarne krize z zagotovitvijo celovitih rešitev na področju varnosti preskrbe s hrano in preprečevanju spolnega nasilja in nasilja zaradi spola v Ndejje vsaj 400 ranljivim družinam, predvsem prisilno razseljenim zaradi varnostne negotovosti. Zagotovili bomo pogoje za podnebno pametno kmetijstvo in vzpostavili rešitve za prehransko varnost 2600 oseb, ki bodo imele možnost pridelati sadje in zelenjavo ter rediti kokoši. Žrtvam nasilja bomo nudili socialnovarstvene storitve z nastanitvijo. Zgrajen bo materinski dom, ki bo nudil celovito podporo žrtvam nasilja in njihovim otrokom, da se tekom nastanitve zanje ustvarijo pogoji, ki jim bodo omogočali varno življenje po odpustu iz materinskega doma.

MLADI GRADIJO TRAJNOSTNE OKOLJSKE REŠITVE (ALBANIJA)
Projekt bo povečal razumevanje vpliva podnebnih sprememb na urbana vodna telesa in spol v Albaniji, opolnomočil mlade za okoljski aktivizem (posebej 10 izbranih mladih aktivistov), ozavestil 1000 mladih, 20 odločevalcev in širšo javnost o vplivu in posledicah podnebnih sprememb ter preko okoljskih akcij tudi ublažil podnebne spremembe, saj bodo mladi v 5 šolah izvedli 20 ukrepov, ob jezeru v Tirani pa 3 sonaravne rešitve, ki bodo pozitivno vplivali na naravo in vode.

ModULar Tools for Integrating enhanced natural treatment SOlutions in URban water CyclEs (MULTISOURCE)
Cilj večpartnerskega EU projekta je fasilitirati sistematično, mestno načrtovanje naravnih rešitev za čiščenje, hrambo in ponovno uporabo mestne vode. FER je partner, ki svetuje glede vključevanja vidika spola v upravljanje z vodami.


PRETEKLI PROJEKTI

Z REFLEKSIJAMI DO PRAVIČNE IN ENAKOPRAVNE BODOČNOSTI
Cilj projekta je ozavestiti javnost, s poudarkom na mladih, o pomenu MRS, GU in HP pri odpravi neenakosti v svetu, predvsem na področjih enakosti spola in podnebnih sprememb.

Z VODO DO DOSTOJNEGA ŽIVLJENJA (UGANDA)
Cilj projekta v Ugandi je zagotoviti trajnostno rabo voda ob upoštevanju dolgoročnega varstva razpoložljivih vodnih in drugih okoljskih virov ter tako, upoštevajoč vidik spola, ustvariti pogoje za dostojno življenje 400 ranljivim družinam in širši lokalni skupnosti v Ndejje.

VEČ HRANE IN ENAKOSTI, MANJ KRIZ (UGANDA)
Cilj projekta v Ugandi je povečati odpornost na krize in varnost preskrbe s hrano in vodo vsaj 500 ranljivim družinam (3200 oseb) v Ndejje in Kampali.

ODPRAVLJANJE TEMELJNIH VZROKOV DISKRIMINACIJE ŽENSK V ALBANIJI
Cilj projekta je izboljšali razumevanje temeljnih vzrokov diskriminacije in okrepiti pravice deklet in žensk v zasebni in javni sferi v Prrenjasu in Devollu.

TRAJNOSTNO. LOKALNO. GLOBALNO.
TAKO JE!
GLOBALNA ODGOVORNOST ZA PRIHODNOST
POBEG IN BEG
KREPITEV VLOGE ŽENSK V ALBANIJI ZA ZAGOTAVLJANJE ENAKIH MOŽNOSTI
VEČJA VARNOST PRESKRBE S HRANO IN PITNO VODO MED BEGUNSKIM IN LOKALNIM PREBIVALSTVOM V UGANDI NAVKLJUB HUMANITARNIM KRIZAM
ZA GLOBALNO BOLJŠI JUTRI