Vizija

Enakopraven in pravičen svet, ki temelji na sodelovanju.

Poslanstvo

Graditi vzdržne in enakopravne načine delovanja skupaj z angažiranimi posamezniki in organizacijami.

Vrednote

• Enakopravnost
• Pravičnost
• Trajnost
• Nesebičnost/solidarnost
• Pravica do razvoja
• Enakost spolov
• Enake možnosti za vse
• Soodvisnost
• Skladnost