Home » Statistični pregled nevladnega sektorja 2015

Statistični pregled nevladnega sektorja 2015

  • Drugo

CNVOS je naredil pregled nevladnega sektorja za leto 2015, in sicer jih je zanimalo, koliko nevladnikov sploh je, koliko ljudi zaposlujejo, kakšni so njihovi skupni prihodki in kaj kažejo kazalniki razvoja nevladnega sektorja. V 2015 je bilo aktivnih 25.975 nevladnih organizacij (NVO), kar je 2,5 % več kot leto prej. Večajo se tudi skupni prihodki NVO. Leta 2015 so imeli NVO skupaj kar 783 milijonov evrov prihodkov oz. 3 % več kot leto prej.

​To je že drugo zaporedno leto, ko so se prihodki povečali, tako da vpliva gospodarske krize, kot smo mu bila priča v 2013, na prihodke očitno ni več. Vendar pa je imelo le 9 % NVO več kot 50.000 evrov prihodkov, kar 18 % ni imelo nobenih prihodkov in še dodatnih 37 % prihodke nižje od 5.000 evrov.

Število zaposlenih v NVO se je v letu 2015 povečalo za 2 %. V letu 2014 je bilo v nevladnem sektorju zaposlenih 7.102 ljudi, v letu 2015 pa 7.624.

Podatki o NVO so podlaga tudi za izračun t. i. kazalnikov razvoja, ki nam prikažejo stopnjo razvoja sektorja v posamezni državi. Ti kazalniki so: delež zaposlenih v NVO glede na aktivno prebivalstvo, delež prihodkov NVO glede na BDP, delež javnih sredstev glede na vse prihodke NVO in delež BDP, ki ga država nameni NVO.

Delež zaposlenih v NVO glede na aktivno prebivalstvo v zadnjih letih raste, tako kot tudi število zaposlenih v NVO. V 2015 je sektor tako zaposloval 0,79 % aktivnega prebivalstva, kar je 0,02 % več kot leto prej (oz. 0,2 % več kot v 2009). Kljub povečanju je to še vedno relativno malo. Po zadnji večji mednarodni raziskavi je namreč ta delež v državah EU kar 5,42 %.

Zadnja leta je nespodbuden kazalnik deleža prihodkov NVO glede na BDP. Če so NVO v 2012 ustvarile 749 milijonov evrov, kar je bilo enako 2,08 % BDP, je bil ta odstotek v 2015 samo še 2,03. Tudi tu smo precej za povprečjem EU, kjer delež znaša okoli 3,8 % BDP.

Kazalnika delež javnih sredstev glede na vse prihodke NVO in delež BDP, ki ga država nameni NVO, govorita o tem, koliko država vpenja NVO v storitve, ki jih zagotavlja svojim prebivalcem. Delež javnih sredstev glede na vse prihodke NVO v zadnjih letih pada in je bil leta 2015 nekaj manj kot 36 %, kar je za več kot 4 % manj kot leta 2010. Okoli 65 % prihodkov NVO tako prihaja iz drugih virov, kot so donacije, članarine, prihodki iz prodaje in podobno. Povprečje v EU je tu precej višje, in sicer kar 58 %, od česa smo se v zadnjih letih še bolj oddaljili.

Tudi če primerjamo, kolikšen delež svojega BDP država nameni NVO za izvajanje njihovih storitev za prebivalce, ugotovimo podobno: delež v zadnjih letih pada in je bil v letu 2015 samo še 0,73 %, medtem ko je bil v letu 2012 0,82 %, druge države EU svojim nevladnim organizacijam v povprečju namenijo kar 2,20 % BDP.