Home » Zaščita in ohranjanje okolja v Albaniji

Zaščita in ohranjanje okolja v Albaniji

  • Okolje

INTERVJU Z OLSIONOM LAMO, vodjo projektov PPNEA (varstvo in ohranjanje naravnega okolja v Albaniji) ter specialistom za zaščitena območja in živali v Albaniji

Kakšni so učinki globalnega segrevanja v Albaniji?

Če se želimo seznaniti z učinki globalnega segrevanja, moramo najprej razložiti, kaj to je. Za globalno segrevanje velja povišanje povprečne temperature v spodnji atmosferi (v bližini zemlje in oceanov). To povišanje je posledica človeške dejavnosti, vendar se lahko pojavi tudi zaradi naravnih vzrokov. Človeška dejavnost je prispevala k pospeševanju globalnega segrevanja s povečanjem povprečne temperature za približno 1 °C v zadnjih 100 letih.

Učinki podnebnih sprememb se kažejo predvsem v:

  • nestabilnem vremenu: ekstremnih padavinah in poplavah ter visokih temperaturah in sušnih obdobjih,
  • zvišanju morske gladine, kar vodi do obalne erozije, ki je precej vidna na obali Jadranskega morja in na obali Shengjina,
  • povečani stopnji onesnaženosti zraka, kar ustvarja zrak z visoko koncentracijo CO2 ter povečuje delež drugih plinov in delcev v ozračju,
  • izgubah visoke stopnje biotske raznovrstnosti, vključno z izumrtjem različnih živalskih in rastlinskih vrst itd.

To so med drugim tudi številni učinki globalnega segrevanja, ki so se pojavili na ozemlju Republike Albanije.

Ali so pristojni organi sprejeli ukrepe za zmanjšanje globalnega segrevanja v Albaniji?

Na to temo ne morem veliko povedati, vendar lahko z gotovostjo trdim, da je albanska vlada ratificirala številne okoljske konvencije in sporazume, katerih glavni cilj je ohranjanje okolja. Med njimi lahko omenimo podpis Pariškega sporazuma junija 2016. Naša država je po podpisu tega sporazuma razvila podroben program zaščite pred podnebnimi spremembami na temelju pravil, določenih s tem sporazumom. Med glavnimi sprejetimi ukrepi je tudi zmanjšanje onesnaženosti zraka z namenom zmanjšanja emisij toplogrednih plinov.

Kako kot največja okoljevarstvena organizacija v Albaniji prispevate k temu vprašanju?

Naše poslanstvo in glavni cilj organizacije je harmonizirati človeško bivanje z naravo. Lahko povem, da naša organizacija močno prispeva k zmanjšanju globalnega segrevanja s tem, ko se trudimo ohranjati biotsko raznovrstnost. S sprejemanjem konkretnih ukrepov za zaščito faunskih in cvetličnih vrst lahko poudarim tudi trenutni projekt za ohranitev balkanskega risa, ki je kritično ogrožena vrsta. Naše delo zajema tudi zavzemanje za ohranitev redkih habitatov ter živalskih in rastlinskih vrst, ki so v albanski Rdeči knjigi označeni kot ogroženi.

Kakšni so učinki globalnega segrevanja na življenje albanskega prebivalstva? Kako mislite, da podnebne spremembe vplivajo na človekove pravice?

Kot sem omenil že v odgovoru na prvo vprašanje, so poplave, suše, erozija in izguba tal nekateri od glavnih učinkov, ki neposredno vplivajo na življenje ljudi. Številni izmed teh učinkov so prisotni tudi v Albaniji, saj so povzročili in poplavili na stotine hiš in tisoče hektarjev zemlje, katere uporaba je edini način za preživetje številnih ljudi. Eni izmed temeljnih človekovih pravic sta pravica do življenja in pravica do svobode. Prav tako prvi člen splošne deklaracije o človekovih pravicah navaja, da se vsa človeška bitja rodijo svobodna in enaka v dostojanstvu in pravicah, imajo razum in vest ter bi morali drug do drugega ravnati z duhom bratstva. Če omenim samo pravico do življenja, lahko rečem, da številni učinki globalnega segrevanja kršijo to pravico, saj človek za življenje potrebuje:

  • čist zrak za dihanje, ki je trenutno zaradi globalnega segrevanja preveč onesnažen,
  • čisto in pitno vodo, ki se z globalnim segrevanjem vsak dan bolj onesnažuje,
  • hrano, ki jo bo zaradi izgube zemlje zaradi erozije in izgube biotske raznovrstnosti zaradi globalnega segrevanja težje zagotoviti,
  • stanovanja, ki so zaradi številnih poplav in suš za nekatere ljudi vse bolj obremenjena.

Da bi zagotovili vse zgoraj navedeno, bi morali ljudje sodelovati v duhu bratstva, saj smo vsi enako vredni dostojanstva in pravic.

Kako lahko mladi vplivajo na upočasnitev učinkov globalnega segrevanja in ali jih ta tema zanima? Ali obstajajo projekti, ki informirajo in vključujejo mlade?

Po mojem mnenju številni mladi v Albaniji niso seznanjeni z učinki globalnega segrevanja, ki je v našem okolju že prisotno in ga občutimo vsak dan. Na temelju tega lahko rečem, da bi morali mladi storiti ravno nasprotno od tega, kar so storili naši predniki in sedanja generacija, saj so prav njihova dejanja pospešila globalno segrevanje s prispevanjem k trenutnemu stanju. Natančneje, mladi ne bi smeli dovoliti množične sečnje gozdov, saj so pljuča planeta, zmanjšati bi bilo treba promet z avtomobili, spodbujati trajnostno rabo naravnih virov, poskušati zmanjšati svoj ekološki odtis itd. Mladi lahko upočasnijo globalno segrevanje.

Projekt »Za odprto, pravično in trajnostno Evropo v svetu – Projekt predsedovanja EU 2020–2022« sofinancirajo Evropska unija, Ministrstvo za javno upravo in Ministrstvo za zunanje zadeve, izvaja pa Platforma SLOGA. Stališča in mnenja v nobenem primeru ne odražajo stališča ali mnenj financerjev. 
Oznake: