Home » Za trajnostni razvoj, ki nikogar ne pusti ob strani

Za trajnostni razvoj, ki nikogar ne pusti ob strani

Nevladne organizacije smo pripravile poročilo o udejanjanju ciljev trajnostnega razvoja v Sloveniji z naslovom Za trajnostni razvoj, ki nikogar ne pusti ob strani.

Ob pripravi drugega vladnega poročila o udejanjanju ciljev trajnostnega razvoja v letu 2020 so tudi NVO pripravile poročilo civilne družbe. Poleg predstavitve stanja in oblikovanja priporočil prispevki zajemajo oceno udejanjanja cilja trajnostnega razvoja oziroma posameznega presečnega področja, oris vloge civilne družbe pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja ter morebiten vpliv zdravstvene krize COVID-19 na uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja. Prispevki, ki jih je pripravilo 21 NVO, naslavljajo enakost spolov, nediskriminacijo in človekove pravice, blaginjo otrok, položaj mladih, pravice starejših, pravice migrantov, pravice LGBTI oseb, vključujoče izobraževanje, vključujočo digitalno družbo, podnebne spremembe, čebelarstvo, pravično trgovino, davčno pravičnost, preprečevanje korupcije, družbeno odgovornost podjetij, krožno gospodarstvo in mednarodno razvojno sodelovanje. Poročilo tako naslavlja in podrobneje predstavi nekatere pomembne teme, ki v vladnem poročilu o udejanjanju ciljev trajnostnega razvoja niso zajete.

FER je prispeval k cilju 5 “Doseči enakost spolov ter krepiti vlogo vseh žensk in deklic”.

Vsebine poročila so prispevale: Čebelarska zveza Slovenije; Društvo Humanitas – Center za globalno učenje in sodelovanje; Društvo kulturno, informacijsko in svetovalno središče Legebitra; Društvo za osveščanje in varstvo – center antidiskriminacije – OVCA; Ekvilib Inštitut; Focus, društvo za sonaraven razvoj; Forum za enakopraven razvoj (FER); Inštitut za afriške študije; Inštitut za elektronsko participacijo/Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo; Inštitut za proučevanje enakosti spolov (IPES); Mirovni inštitut, Mladinski svet Slovenije; SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč; Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC; Slovenska filantropija; Slovenska fundacija za UNICEF; Transparency International Slovenia; Zavod 3MUHE; Zavod POVOD; Zavod TRI; Zveza društev upokojencev Slovenije in Zveza prijateljev mladine Slovenije.