Home » Stališče NVRO do strateških partnerstev kot ene od oblik sodelovanja med NVRO in MZZ

Stališče NVRO do strateških partnerstev kot ene od oblik sodelovanja med NVRO in MZZ

S sprejemanjem novega Zakona o mednarodnem razvojnem sodelovanju (MRS) in humanitarni pomoči (HP) (ZMRSHP) in pripadajoče uredbe, kot tudi z oblikovanjem Resolucije o MRS in HP (ReMRS) in pripadajoče strategije, se odpirajo možnosti novih oblik sodelovanja med nevladnimi razvojnimi in humanitarnimi organizacijami (NVRO) in ministrstvom za zunanje zadeve (MZZ). Oblike sodelovanja morajo tvoriti smiselno celoto in zagotoviti tako krepitev in profesionalizacijo NVRO, kot tudi možnost obstoja in nastanka novih in inovativnih NVRO. Samo na tak način bomo NVRO lahko učinkovito in kvalitetno prispevale k uresničevanju ciljev Agende 2030.

Ena izmed možnih oblik sodelovanja, predvidena v osnutku ZMRSHP, so večletna strateška partnerstva. NVRO smo s strani MZZ dobile priložnost oblikovanja prvega koncepta tovrstnega načina sodelovanja, kar v FER ocenjujemo kot primer dobre prakse zgodnjega vključevanja nevladnega sektorja v oblikovanje strateških dokumentov. S tem se je pričel večmesečni proces oblikovanja pogleda NVRO, ki je temeljil na naslednjih korakih:

Na podlagi vseh korakov je bilo oblikovano in usklajeno stališče, ki ga je FER posredoval na MZZ. NVRO si želimo nadgradnje obstoječega sistema sodelovanja z MZZ, predvsem s ciljem spodbujanja dolgoročnega načrtovanja, večje svobode in možnosti delovanja. Strateška partnerstva morajo po našem mnenju vsebovati naslednje elemente:
1)     Strateško: 
·         temelji na viziji
·         dolgoročno
·         temelji na raziskavah in analizah in je torej načrtovano, premišljeno in osredotočeno
·         usklajeno tako med partnerji v Sloveniji, kot tudi partnerji v partnerskih državah
·         temelji na skupnih vrednotah in interesih
·         ponuja inovativne rešitve

2)     Partnerstvo:
·         enakopravno
·         temelji na zaupanju
·         temelji na dialogu, poslušanju, razumevanju in spoštovanju
·         temelji na skupnih ciljih in vrednotah.

Pregled delovanja strateških partnerstev v drugih državah EU pa je pokazal, da je za vzpostavitev tovrstnega načina sodelovanja potrebno storiti veliko korakov, med drugim prehod na programsko financiranje NVRO, oblikovanje strateških podlag za različne načine sodelovanja in zadostna finančna sredstva, ki omogočajo smiselno in zadostno število partnerstev, kot tudi ohranjanje projektnega financiranja in sofinanciranja projektov izvajalcev, ki so za prijavljeni projekt že pridobili sredstva izven Slovenije. NVRO menimo, da trenutni pogoji še ne omogočajo nadgradnje obstoječega sistema, zato predlagamo predhodno obdobje, v katerem se izvede pilotni projekt strateškega partnerstva, čemur sledi evalvacija in skupni razmislek NVRO in MZZ glede smotrnosti počasne vzpostavitve novega sistema. Predpogoj za širitev je znatno povečanje sredstev za NVRO, kar bi moralo biti izvedljivo v luči napovedanega Akcijskega načrta za doseganje 0,33 % BND za MRS in HP.

NVRO smo mnenja, da je oblikovani koncept le prvi korak k nadgradnji sistema sodelovanja med NVRO in MZZ in se veselimo nadaljnjih korakov, kjer bomo skupno oblikovali dokončni koncept. Vabljeni k branju stališča, kjer so podrobneje opisane predlagane oblike prihodnjega sodelovanja, koraki za oblikovanje strateških partnerstev in njihove različne oblike, kot tudi prvi predlog pilotnega projekta