Home » NVO in MZZ o prihodnjih korakih

NVO in MZZ o prihodnjih korakih

Delovno srečanje med NVO in MZZ je potekalo ta ponedeljek, dotaknili smo se vseh relevantnih aktualnih tem kot so Zakon o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči (ZMRSHP), Resolucija in njej pripadajoča Strategija, Smernice o sodelovanju med NVO in MZZ, vključno z novimi oblikami sodelovanja, ter prihajajoči razpis za NVO. FER pozdravlja zgodnje vključevanje NVO v oblikovanje strateških dokumentov na področju razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči.

Resolucija je že bila potrjena na vladi, sedaj čaka na obravnavo v Odboru za zunanjo politiko v Državnem zboru. Akcijski načrt za povečevanje uradne razvojne pomoči, ki je predviden z Resolucijo, se že pripravlja in bo na vladi predvidoma potrjen pol leta po sprejetju Resolucije. MZZ upa, da bo potrditvi akcijskega načrta sledilo postopno povečevanje sredstev za izvajanje razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči.

Glede ZMRSHP ni tako natančne časovnice do njegovega sprejetja, dokument je trenutno v medresorskem usklajevanju, potrebno je upoštevati tudi prihajajoče volitve. ZMRSHP predvideva možnost sklepanja strateških partnerstev, tudi z NVO. Glavni namen SP je povečanje učinkovitosti dela in rezultatov, MZZ deloma vidi smisel tudi v razbremenitvi obeh strani. Pri humanitarni pomoči bi nov mehanizem lahko odprl vrata tudi slovenskim NVO, ki imajo kapacitete za izvajanje nujne pomoči. NVO so povedale, da trenutna višina sredstev, ki je na letni ravni namenjena projektom za NVO, ne dovoljuje oblikovanja strateških partnerstev. Ta so na dolgi rok smotrna, a je pred tem potrebno izpolniti več pogojev, kot smo zapisali v stališču do novega mehanizma. V vmesnem času se lahko skupaj oblikujejo vsi kriteriji in postopki, ki bodo vodili mehanizem, MZZ se je strinjal z idejo o skupnem oblikovanju meril. Prav tako se lahko izvede pilotni projekt, se ga obe strani skupaj evalvirata in vključita v dokončni razmislek o partnerstvih.

MZZ je trenutno v fazi pregledovanja in ocenjevanja Smernic sodelovanja med NVO in MZZ. Menijo, da civilni dialog dobro poteka, tudi nadalje želijo ohraniti redni dialog med stranema. Od leta 2010 je MZZ podelil sredstva za več kot 180 projektov NVO v več kot 30 državah v višini več kot 3,5 milijona EUR. Izpostavili so, da so kljub nižanju celotnih sredstev za bilateralno uradno pomoč sredstva za NVO ostala na nespremenjeni ravni. MZZ vidi znanje NVO kot potrebno in koristno, vloga NVO na globalnem učenju in ozaveščanju javnosti pa je pomembna. MZZ je pozval NVO za pisne prispevke glede nadgradnje dokumenta do konca julija, srečanje na to temo pa bi lahko potekalo po poletnih počitnicah. Preoblikovane Smernice bodo sestavni del Strategije.

Ena izmed vsebin Strategije bo tudi ozaveščanje javnosti in globalno učenje, zato sta strani izmenjali možnosti za bolj učinkovito in poglobljeno delo na tem področju. Temi bosta najverjetneje tudi predmet letnega razpisa MZZ za NVO, ki bo predvidoma objavljen oktobra 2017, kar bi omogočilo podpis pogodb z izbranimi NVO že januarja prihodnje leto. Razpisana bodo sredstva za 4 triletne projekte v višini 545,000 EUR. Dva projekta v vrednosti 200,000 sta predvidena za podsaharsko Afriko, pri čemer bo obvezni strošek projekta evalvacija v vrednosti 3 – 5 % vrednosti projekta. En projekt bo namenjen boju proti podnebnim spremembam s poudarkom na trajnostnem gospodarjenju z energetskimi in naravnimi viri. Novost pri projektu bo partnerstvo z zasebnim sektorjem ali javnim zavodom, ki bo nagrajeno  z do 15 % vseh možnih točk. Obveza partnerja bo finančna participacija v denarju ali storitvi do 5 % vrednosti celotnega projekta. Drug projekt v Afriki bo za področje enakih možnosti, pravic žensk, otrok in starejših. Tretji razpis bo v vrednosti 45,000 EUR za naslavljanje Naših pravic, četrti pa za že omenjeni področji ozaveščanja in globalneha učenja v vrednosti 100,000 EUR. En mesec pred razpisom bo MZZ objavil podrobnejšo napoved vsebine.

FER se veseli nadaljnjih pogovorov z MZZ in sooblikovanja različnih vsebin Strategije, kot tudi izmenjav o nadgradnji Smernic, ki bodo odražale vse spremembe in dobre prakse, ki so se oblikovale od sprejetja dokumenta leta 2013. Prepričani smo, da je zgodnji civilni dialog ključ do sprejemanja kvalitetnih in učinkovitih strateških dokumentov.