Home » Nov projekt: Mladi gradijo trajnostne okoljske rešitve

Nov projekt: Mladi gradijo trajnostne okoljske rešitve

V Albaniji nadaljujemo z našim delom na področju mladih in okolja. V sodelovanju s partnersko organizacijo v Albaniji Observatory for Children’s rights bomo povečali zmogljivosti za boj proti podnebnim spremembam v Albaniji, predvsem Tirani z okolico, in blažili podnebne spremembe, s posebnim poudarkom na trajnostnem upravljanju z vodami, odpravljanjem neenakosti med spoloma in aktivnim vključevanjem mladih.

Albanija je rangirana kot država, ki je močno ranljiva zaradi podnebnih sprememb. V procesu pristopanja k EU in skladno z Evropskim zelenim dogovorom je l. 2019 sprejela Strategijo in akcijski načrt za podnebne spremembe, l. 2020 pa še Zakon o podnebnih spremembah. Čeprav strateški dokument pomeni znaten napredek predvsem pri prilagajanju, pa tudi preprečevanju podnebnih sprememb in doseganju trajnostnega razvoja, Albanija peša pri samem uresničevanju dokumenta. L. 2016 so ob poročanju UNFCCC oblikovali smernice za vključevanje vidika spola v podnebne spremembe, ki so prav tako ostale črke na papirju. Vzporedno s tem se država sooča z vedno večjimi posledicami in ekstremnimi dogodki zaradi podnebnih sprememb, kot so poplave, požari, daljša sušna obdobja in močni nalivi. Med najbolj prizadetimi področji so kmetijstvo, turizem in vodna telesa. Zaradi slabega upravljanja z vodnimi viri, prevelike porabe in podnebnih sprememb, je v preteklih letih že prihajalo do izjemno nizkega vodostoja. Zaradi zvišanih temperatur je v zimskih mesecih pričakovati nalive namesto snega, kar pelje do poplav in erozije, posledično spomladi ni taljenja snega, kar pomeni manj vodotoka. To poslabša kvaliteto vode, tudi pitne, saj se znižuje podtalnica. Ozaveščenost prebivalcev Albanije o podnebnih spremembah in varovanju okolja se počasi izboljšuje, a je na zelo nizki ravni. To je pokazal tudi pretekli projekt FER, ki ga je sofinanciralo MZEZ, na katerega se navezuje sedanji. Med drugim je pokazal, da ljudje znatno prispevajo k izsekavanju gozdov in onesnaževanju okolice, ter da država ne zagotavlja sistemskih rešitev, ki bi prispevali k varovanju okolja; medresorska delovna skupina za boj proti podnebnim spremembam nikoli ni zaživela, upravljanje z odpadki obstaja bolj v teoriji kot praksi. Nacionalni akcijski načrt je usmerjen večinoma k ukrepom prilagajanja, manj pa k blaženju podnebnih sprememb. Zato je nujno potrebno dvigniti raven ozaveščenosti med prebivalstvom, predvsem mladimi, in jih spodbuditi k ukrepanju, tako na individualni ravni, kot tudi v odnosu z odločevalci. V nasprotnem primeru se bo država soočala z vedno večjimi posledicami podnebnih sprememb, povečevala pa se bo tudi neenakost med spoloma, saj obstoječi ukrepi ne vključujejo dejstva, da okoljska degradacija ne vpliva na ženske in moške na enak način. V jezera v Tirani se iztekajo odpadne vode, v jezeru Tirana tudi vse odpadne vode iz živalskega vrta, kar vpliva na onesnaženje, kakovost in biodiverziteto jezer. V projektu bomo zato obravnavali tudi enega od štirih umetnih jezer v Tirani glede na prepoznane potrebe na podlagi opravljenih raziskav, ki so del projekta.

Projekt sofinancira Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve RS.

       

Oznake: